Trwałe zakażenie wirusem GB C i przeżycie u mężczyzn zakażonych wirusem HIV cd

Wszystkie porównania były dwustronne, z wartością P mniejszą niż 0,05 stosowaną do wskazania istotności statystycznej. Wyniki
Rysunek 1. Rysunek 1. Proces selekcji osób z ludzkim wirusem niedoboru odporności Serokonwersja do oceny stanu wirusa GB C. Data odcięcia stycznia 1996 r. Została wykorzystana w celu uniknięcia zakłóceń wynikających z zastosowania wysoce aktywnej terapii przeciwretrowirusowej.
Łącznie 584 mężczyzn w badaniu Multicenter AIDS Cohort udokumentowało serokonwersję wirusa HIV. Spośród nich 271 mężczyzn spełniło kryteria włączenia do naszego badania, a podgrupa 138 mężczyzn miała również dostępne próbki, które zostały uzyskane od pięciu do sześciu lat po serokonwersji HIV do analizy podłużnej zakażenia GBV-C. Proces selekcji przedstawiony jest na rysunku 1.
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka serokonwersji wirusa u ludzi z ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV), zgodnie z ich stanem RNA wirusa GB GB C (GBV-C). Aktywne zakażenie GBV-C (zdefiniowane przez obecność RNA GBV-C bez przeciwciała E2) wykryto u 107 z 271 mężczyzn (39 procent) i przeszłego zakażenia GBV-C (określanego przez obecność przeciwciała E2 bez GBV-C RNA) wykryto w 124 (46 procent) (tabela 1). Dwóch z RNA-dodatnich mężczyzn było również dodatnich pod względem przeciwciała E2. Zatem łącznie 231 mężczyzn (85 procent) miało dowody na obecne lub wcześniejsze zakażenie GBV-C.
Rycina 2. Rycina 2. Estymaty przeżywalności Kaplan-Meier według GB Virus C (GBV-C) RNA i E2 Stan przeciwciał 12 do 18 miesięcy po serokonwersji wirusa HIV (wczesna wizyta) wśród wszystkich 271 mężczyzn ( Panel A) i 138 mężczyzn ocenianych na 12 do 18 miesięcy i 5 do 6 lat po serokonwersji HIV (panel B). Krzywe przeżycia pokazane w panelu B rozpoczynają się w czasie ostatniej wizyty, pięć do sześciu lat po serokonwersji HIV. Wartości P służą do porównania z grupą, która była dodatnia dla RNA GBV-C, który służył jako grupa odniesienia w obliczeniach względnego zagrożenia śmiercią. CI oznacza przedział ufności.
Wskaźniki przeżycia po wczesnej wizycie nie różniły się istotnie między mężczyznami z wiremią GBV-C a wiremią bez GBV-C, bez względu na to, czy mieli wczesne objawy zakażenia GBV-C, czy też nie (wykres 2A). Podobnie, gdy analiza była ograniczona do mężczyzn ocenionych zarówno na 12 do 18 miesięcy, jak i na 5 do 6 lat po serokonwersji HIV, wskaźniki przeżycia po ostatniej wizycie nie różniły się istotnie w zależności od statusu GBV-C na wczesnej wizycie (ryc. 2B). ).
Ryc. 3. Rycina 3. Szacunki przeżywalności Kaplan-Meier wśród 137 mężczyzn według GB Wirus C (GBV-C) RNA i stan przeciwciała E2 mierzony od pięciu do sześciu lat po serokonwersji wirusa HIV (późna wizyta) ( Panel A) i podłużny status RNA GBV-C i przeciwciała E2 mierzony podczas obu wizyt (panel B). W panelu B, grupa, która została uznana za ujemną dla RNA GBV-C i pozytywna dla E2 podczas obu wizyt, wykryła przeciwciało E2 podczas każdej wizyty. Spośród 12, którzy byli pozytywni względem RNA GBV-C od 12 do 18 miesięcy po serokonwersji HIV, ale którzy byli ujemni w stosunku do RNA GBV-C przez późną wizytę, 3 miało późne odwiedziny w obecności przeciwciała E2. Jeden człowiek, który był ujemny na obecność RNA GBV-C we wczesnej wizycie i dodatni dla RNA podczas ostatniej wizyty, został wyłączony z tej analizy
[patrz też: belimumab, Mimośród, disulfiram ]
[podobne: Upadłość transgraniczna, diltiazem, bruksizm ]
[hasła pokrewne: zespół pancoasta, fizjokursy, ból brzucha we wczesnej ciąży ]