Poprzednie porody przedwczesne i małe dla cielesnej oraz późniejsze ryzyko poronienia cd

Zaburzenia matki zostały sklasyfikowane zgodnie z 8., 9. i 10. rewizją Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD-8, ICD-9 i ICD-10, odpowiednio) i zostały odnotowane w momencie wypisania ze szpitala kobiety . Choroba nadciśnieniowa została zdefiniowana jako przewlekłe nadciśnienie, nadciśnienie ciążowe, stan przedrzucawkowy i rzucawka (kody ICD-8 637,0, 637,1 i 637,9, kod ICD-9 642 oraz kody ICD 10 O10, O11, O13, O14, O15 i O16 ). Krwotok w przedsionku definiowano jako przerwanie łożyska, łożysko przodujące i inne powody krwawienia przedporodowego (kody ICD-8 632 i 651, kod ICD-9 641 i kody ICD-10 O44, O45 i O46). Pierwsza dostawa kobiety została zaklasyfikowana jako żywy poród lub poród martwego płodu. W pierwszej ciąży było 1842 poronień martwych. Zdefiniowaliśmy bardzo przedwczesne porody jako żywe narodziny przed 32 zakończonymi tygodniami ciąży, umiarkowanie przedwczesne urodzenia jako żywe narodziny w 32 do 36 zakończonych tygodniach ciąży (od 32 tygodni 0 dni przez 36 tygodni 6 dni) i urodzenia jako żywych urodzeń w 37. lub więcej zakończonych tygodni ciąży. Małe narodziny w wieku ciążowym zdefiniowano jako jedno z masą urodzeniową powyżej 2 SD poniżej średniej dla wieku ciążowego na szwedzkiej krzywej referencyjnej szacowanego wzrostu płodu.22 Żywe porody podzielono na sześć kategorii: nie-małe w wieku okołoporodowym, w średnim wieku przedwczesnym oraz w okresie przedwczesnym i w okresie małej ciąży, w średnim wieku przedwczesnym i przedwczesnym. W szwedzkim rejestrze urodzeń poród martwego definiowany jest jako śmierć płodu w 28. tygodniu ciąży lub później; nie ma informacji o przyczynach śmierci. Aby określić wiek ciążowy, wykorzystaliśmy wyniki ultrasonografii wykonanej na początku drugiego trymestru, procedurę, którą od 1990 r. Zaoferowały wszystkie ciężarne kobiety w Szwecji, z których 95% akceptuje ją23. Gdy ta informacja nie była dostępna, wiek ciążowy została oszacowana od daty ostatniej miesiączki kobiety.
Badanie zostało zatwierdzone przez komitet ds. Etyki badań w Karolinska Institutet, Sztokholm, Szwecja. Komitet ds. Etyki badań nie wymagał od kobiet udzielenia świadomej zgody.
Analiza statystyczna
Wykorzystaliśmy bezwarunkową analizę logistyczno-regresyjną do modelowania ryzyka, że drugie porody będą martwe po porodzie w zależności od wyników reprodukcyjnych pierwszych porodów i cech matczynych. Jako kategorię referencyjną zastosowano żywe niemowlęta, które nie były małe w wieku ciążowym. Iloraz szans obliczono przed i po dostosowaniu do cech matczynych i powikłań ciąży.
W dalszych analizach analizowaliśmy ryzyko przedwczesnego porodu i porodu martwego płodu podczas drugiego porodu oraz małego martwego niemowlęcia w wieku przed ciążą lub martwego noworodka, który nie był mały w wieku ciążowym podczas drugiego porodu. Skorygowane ilorazy szans oszacowano na model ryzyka związanego z tymi szczególnymi podtypami martwego urodzenia w drugim porodzie w zależności od wyniku reprodukcyjnego pierwszego porodu.
Wyniki
Tabela 1. Tabela 1. Wyniki pierwszej ciąży i stowarzyszeń jednoczynnikowych z ryzykiem martwego urodzenia podczas drugiej ciąży u kobiet, które urodziły dwa kolejne przypadki Singleton w Szwecji w latach 1983-1997
[patrz też: wdrożenia magento, suprasorb, flexagen ]
[patrz też: Upadłość transgraniczna, diltiazem, bruksizm ]
[więcej w: boboland siedlce, mastermed białystok, polfarmed ]